TRANG NHẤT
4 Chức năng - Nhiệm vụ
4 Cơ cấu Tổ chức
4 Nhiệm vụ của Chuyên viên, NV
4 Danh sách Cán bộ
4 Biểu mẫu
4 Công văn Nội bộ
4 Quản lý nhân sự

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Phòng Tổ chức - Hành chính được sắp xếp lại trên cơ sở nhân sự của các phòng  Hành chính Tổng hợp, Thiết bị, Quản trị - Kiến thiết, Bảo vệ, Y tế thuộc trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng khi thành lập Đại học Đà Nẵng vào năm 1994.

Phòng Tổ chức - Hành chính là một trong 08 phòng chức năng của trường, chịu trách nhiệm về công tác hành chính, tổng hợp, tổ chức, nhân sự, an ninh trật tự, thi đua – khen thưởng, y tế, vệ sinh môi trường…. Hiện nay phòng có 45 cán bộ viên chức.

Trưởng phòng:        PGS.TS. Lê Minh Đức

Phó Trưởng phòng: GVC.ThS. Hoàng Minh Công

Phó Trưởng phòng: CN. Nguyễn Thị Hoa

Phó Trưởng phòng: CN. Trần Diễm Thi

Các tổ trực thuộc:        - Tổ Văn phòng

                                    - Tổ Y tế - Môi trường

                                    - Tổ Bảo vệ

Văn phòng:      A111 - tầng I – khu A 

Điện thoại:       0511.3842308 

Fax:                  0511.3842771

Email:              tchc.dhbk@dut.udn.vn


 
Liên kết Website Số lượt truy cập : 778552 
 
Bản quyền thuộc Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Thiết kế: Tổ Mạng và Thông tin