STTMã biểu mẫuNgày ban hànhNội dungTải về
1 TĐ_KT29/09/2017 Triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm học 2017 - 2018 Tải về
2 TT113/11/2017 Hồ sơ triển khai xét nâng lương thường xuyên và trước thời hạn năm 2017 Tải về
3 Mẫu số 01  Biểu mẫu cho việc kê khai thành tích Nhà giáo Đà Nẵng năm 2017 Tải về
4 M3 ĐGVC11/01/2016 Biểu mẫu đánh giá viên chức lãnh đạo theo quý Tải về
5 M2 ĐGVC11/01/2016 Biểu mẫu đánh giá giảng viên theo quý Tải về
6 M1 ĐGVC11/01/2016 Biểu mẫu đánh giá viên chức Tải về
7 BM_56  Biểu mẫu đánh giá viên chức theo Nghị định 56 Tải về
8 Mẫu 2  Danh sách hưởng phụ cấp ưu đãi của Khoa/Phòng Tải về
9 Mẫu 3  Phiếu kê khai hưởng phụ cấu ưu đãi Tải về
10 BMKT  Biểu mẫu khen thưởng năm học 2016 - 2017 Tải về
11 DHBK-NN-6  DHBK-NN-6 Đơn xin nghỉ phép và đi du lịch (thăm người thân) (dưới 90 ngày) Tải về
12 BM_TCCB_7   BM_TCCB_7 Bản cam kết về bí mật nhà nước. Tải về
13 DHBK-NN-3  DHBK-NN-3 Báo cáo đi nước ngoài về nước Tải về
14 BM_TCCB_6  BM_TCCB_6 Báo cáo kết quả Tải về
15 BM_TCCB_5  BM_TCCB_5 Đơn gia hạn Tải về
16 BM_TCCB_4  BM_TCCB_4 Báo cáo trước khi đi nước ngoài (trên 90 ngày) Tải về
17 BM_TCCB_3  BM_TCCB_3 Bản cam kết Tải về
18 BM_TCCB_2  BM_TCCB_2 Lý lịch Tải về
19 BM_TCCB_1  BM_TCCB_1 Đơn xin đi học, công tác (trên 90 ngày) Tải về
20 DHBK-NN-4  DHBK-NN-4 Báo cáo trước khi đi nước ngoài (Dành cho Đảng viên) Tải về
21 DHBK-NN-3  DHBK-NN-3 Báo cáo đi nước ngoài về nước Tải về
22 DHBK-NN-2  DHBK-NN-2 Báo cáo trước khi đi nước ngoài (Dành cho CBVC) Tải về
23 DHBK-NN-5  DHBK-NN-5 Đơn xin đi học - Công tác trong nước (dưới 90 ngày) Tải về
24 DHBK-NN-1  DHBK-NN-1 Đơn xin đi học - Công tác nước ngoài (dưới 90 ngày) Tải về
25 Mẫu M1  M1 Tổng hợp thông tin hồ sơ tuyển dụng Tải về
26 Mẫu M2  M2 Phiếu chấm điểm tuyển dụng CBGD Tải về
27 Mẫu M3  M3 Phiếu chấm điểm tuyển dụng CB PVGD Tải về
28 Mẫu M4  M4 Biên bản họp sơ tuyển cấp Khoa Tải về
29 Mẫu M5   M5 Mẫu tổng hợp thông tin cá nhân đăng ký tuyển dụng viên chức Tải về
30 Mẫu TS-1   Mẫu TS-1 Tờ trình cử cán bộ hướng dẫn tập sự Tải về
31 Mẫu TS-2A  Mẫu TS-2A Kế hoạch tập sự của CBGD Tải về
32 Mẫu TS-3A  Mẫu TS-3A Bản tự đánh giá của viên chức tập sự Tải về
33 Mẫu TS-3B  Mẫu TS-3B Bản tự đánh giá kết quả tập sự định kỳ 3 tháng/1 lần Tải về
34 Mẫu TS-4  Mẫu TS-4 Nhận xét của Cán bộ hướng dẫn tập sự Tải về
35 Mẫu TC-1  Mẫu TC-1 Bản tự nhận xét quá trình công tác Tải về
12