Phòng Tổ chức - Hành chính được sắp xếp lại trên cơ sở nhân sự của các phòng Hành chính Tổng hợp, Thiết bị, Quản trị - Kiến thiết, Bảo vệ, Y tế thuộc trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng khi thành lập Đại học Đà Nẵng vào năm 1994.

           Phòng Tổ chức - Hành chính là một trong 08 phòng chức năng của trường, chịu trách nhiệm về công tác hành chính, tổng hợp, tổ chức, nhân sự, an ninh trật tự, thi đua – khen thưởng, y tế, vệ sinh môi trường…. Hiện nay phòng có 46 cán bộ viên chức.

           Trưởng phòng: TS. Đoàn Anh Tuấn

           Phó Trưởng phòng: CN. Nguyễn Thị Hoa

           Phó Trưởng phòng: CN. Trần Diễm Thi

Các tổ trực thuộc:

            - Tổ Văn phòng

            - Tổ Y tế - Môi trường

            - Tổ Bảo vệ


Văn phòng: A111 - tầng I – khu A

Điện thoại: 0236.3842308

Fax: 0236.3842771

Email: tchc.dhbk@dut.udn.vn