THỦ TỤC ĐI HỌC TẬP, CÔNG TÁC TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI

 

I. THỦ TỤC ĐI HỌC TẬP, CÔNG TÁC TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI DƯỚI 90 NGÀY

Các thủ tục đề nghị đi đào tạo, bồi dưỡng, công tác trong nước và nước ngoài (làm 01 bộ):

Gồm có:

1. Thư mời của cơ sở đào tạo, cơ quan mời (nếu Thư mời bằng tiếng nước ngoài thì trình lên Phòng KHCN & HTQT dịch sang tiếng Việt và có ký tên, đóng dấu xác nhận)

2. Đơn xin đi học, đi công tác (có ý kiến đề nghị của Trưởng Phòng/Khoa): nêu rõ nơi đến, mục đích, thời gian, kinh phí chuyến đi. (theo mẫu DHBK-NN-1 hoặc DHBK-NN-5)

3. Báo cáo trước khi đi nước ngoài (theo mẫu DHBK-NN-2)

 

Biểu mẫu đi học tập và công tác dưới 90 ngày

STT BIỂU MẪU TẢI VỀ
1 DHBK-NN-1 Đơn xin đi học - Công tác nước ngoài
2 DHBK-NN-2 Báo cáo trước khi đi nước ngoài (Dành cho CBVC)
3 DHBK-NN-3 Báo cáo đi nước ngoài về nước
4 DHBK-NN-4 Báo cáo trước khi đi nước ngoài (Dành cho Đảng viên)
5 DHBK-NN-5 Đơn xin đi học, công tác trong nước
DHBK-NN-6 Đơn xin nghỉ phép và đi du lịch (thăm người thân)

Lưu ý:

- Sau khi hoàn thành việc đi học tập và công tác ở trong nước hoặc nước ngoài, viên chức có quyết định cử đi phải làm Báo cáo kết quả công tác, học tập (theo mẫu DHBK-NN-3).

 

II. THỦ TỤC ĐI HỌC TẬP, CÔNG TÁC TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI TRÊN 90 NGÀY

Các thủ tục đề nghị đi đào tạo, bồi dưỡng, công tác trong nước và nước ngoài trên 90 ngày bao gồm các biểu mẫu sau (làm 02 bộ):

Biểu mẫu đi học tập và công tác trên 90 ngày

STT BIỂU MẪU TẢI VỀ
1 Đơn xin đi học tập, công tác Tự viết
2 BM_TCCB_1 Đơn xin đi học, công tác
3 BM_TCCB_2 Lý lịch
4 BM_TCCB_3 Bản cam kết
5 BM_TCCB_4 Báo cáo trước khi đi nước ngoài
6 BM_TCCB_6 Báo cáo kết quả
7 DHBK-NN-3 Báo cáo đi nước ngoài về nước
8 BM_TCCB_7 Bản cam kết về bí mật nhà nước

Lưu ý:

- Các thủ tục đề nghị đi đào tạo, bồi dưỡng, công tác trong nước và nước ngoài gửi đến phòng Tổ chức - Hành chính tối thiểu trước 5 ngày để trình xin ý kiến của Hiệu trưởng và ra quyết định (làm 2 bộ).

- Trước khi đi nước ngoài CBVC phải làm tờ khai BHXH và nộp lại Thẻ BHYT cho Nhà trường (Gặp chị Trần Diễm Thi)

- Các hồ sơ xin đi học, thực tập trên 90 ngày cũng nộp tại Phòng TC-HC để trình xin ý kiến của Hiệu trưởng, cá nhân liên hệ nhận lại hồ sơ và trực tiếp liên hệ Ban TCCB ĐHĐN để làm thủ tục tiếp theo.

 

III. THỦ TỤC GIA HẠN

Các thủ tục đề nghị xin gia hạn bào gồm các biểu mẫu sau (làm 02 bộ):

Biểu mẫu xin gia hạn

STT BIỂU MẪU TẢI VỀ
1 Đơn xin đi học tập, công tác Tự viết
2 BM_TCCB_5 Đơn gia hạn
3 BM_TCCB_6 Báo cáo kết quả
4 BM_TCCB_3 Bản cam kết

Lưu ý:

+ Các hồ sơ liên quan việc cử đi đào tạo, bồi dưỡng, công tác nộp tại Phòng Tổ chức - Hành chính (A111), liên hệ anh Nguyễn Năng Hùng Vân.