CÔNG TÁC TỔ CHỨC - CÁN BỘ

 

I. HỢP ĐỒNG TUYỂN DỤNG

1. Ký hợp đồng làm việc

Sau khi nhận Quyết định tuyển dụng, viên chức đến phòng Tổ chức - Hành chính gặp ông Nguyễn Thanh Hà (Phòng A.111) để làm thủ tục ký hợp đồng làm việc.

Ghi chú: Khi đi mang theo các Văn bằng, chứng chỉ bản gốc (để đối chiếu), Giấy chứng minh nhân dân.

2. Quy trình tập sự đối với viên chức mới tuyển dụng

Thực hiện theo công văn số 1956/TCCB ngày 03/5/2007 của Đại học Đà Nẵng về quy trình thử việc đối với viên chức hợp đồng làm việc lần đầu

* Thời gian tập sự:

- Viên chức loại A: V.07.01.03 (15.111), V.05.02.07(13.095), 01.003,  06.031 ...: 12 tháng

- Viên chức loại B (01.004, 13.096, ...):   06 tháng

* Các bước tiến hành tập sự đối với viên chức giảng dạy:

Bước 1. Sau khi có quyết định tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc có xác định thời hạn, lãnh đạo đơn vị cử người hướng dẫn tập sự cho viên chức tập sự bằng văn bản (theo mẫu TS-1) gửi về Phòng Tổ chức – Hành chính (chậm nhất sau 07 ngày làm việc, kể từ ngày viên chức đến nhận việc), Phòng Tổ chức – Hành chính sẽ trình Hiệu trưởng ký quyết định giao trách nhiệm cho người hướng dẫn tập sự.

Bước 2. Viên chức tập sự phải lập kế hoạch tập sự (theo mẫu TS-2A), nêu rõ thời gian và nội dung thực hiện các công việc:

- Giảng dạy: dự giờ, chuẩn bị bài giảng…

- Bồi dưỡng chuyên môn: ngoại ngữ, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, tham quan thực tế tại các cơ sở sản xuất ở Đà Nẵng…

- Làm việc tại xưởng, phòng thí nghiệm: cùng hướng dẫn sinh viên thực tập, thực hành, chuẩn bị thí nghiệm…

Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn và CB hướng dẫn tập sự phê duyệt kế hoạch và chịu trách nhiệm trước nhà trường về nội dung tập sự này.

Bước 3. Túi hồ sơ đề nghị xét hết thời gian tập sự gồm các văn bản như sau:

a. Quyết định của Trường cử cán bộ hướng dẫn tập sự

b. Bản kế hoạch tập sự (có đầy đủ chữ ký phê duyệt của Trưởng Bộ môn, Trưởng Khoa, CB hướng dẫn tập sự)

c. Biên bản giảng thử trước Bộ môn, trước Khoa và trước Lớp sinh viên.

d. Bản tự nhận xét công tác trong thời gian tập sự (theo mẫu TS-3A) và đơn đề nghị xét công nhận hết thời gian tập sự.

e. Bản nhận xét của người được phân công hướng dẫn tập sự về các nội dung trên. (theo mẫu TS-4)

f. Biên bản họp xét hết thời gian tập sự của Bộ môn và của Khoa.

g. Công văn của Khoa gửi Nhà trường về việc đề nghị công nhận hết thời gian tập sự cho viên chức tập sự.

h. Các chứng chỉ yêu cầu: Ngoại ngữ, Triết học Sau đại học, Nghiệp vụ Sư phạm,..

* Các bước tiến hành tập sự đối với viên chức phục vụ giảng dạy (13.095, 01.003, 06.031):

Bước 1. Sau khi có quyết định tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc có xác định thời hạn, lãnh đạo đơn vị cử người hướng dẫn tập sự cho viên chức tập sự bằng văn bản (theo mẫu TS-1) gửi về Phòng Tổ chức – Hành chính (chậm nhất sau 07 ngày làm việc, kể từ ngày viên chức đến nhận việc), Phòng Tổ chức – Hành chính sẽ trình Hiệu trưởng ký quyết định giao trách nhiệm cho người hướng dẫn tập sự.

Bước 2. Viên chức tập sự phải lập kế hoạch tập sự (theo mẫu TS-2B), nêu rõ thời gian và nội dung thực hiện các công việc:

- Công tác phục vụ giảng dạy: chuẩn bị các bài thí nghiệm, thực hành…/ thực hiện các công việc liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ

- Bồi dưỡng chuyên môn: chứng chỉ nghiệp vụ (nếu có yêu cầu), ngoại ngữ tham quan thực tế tại các cơ sở sản xuất ngoài trường…

Trưởng Khoa (Phòng), Trưởng Bộ môn và CB hướng dẫn tập sự phê duyệt kế hoạch và chịu trách nhiệm trước nhà trường về nội dung tập sự này.

Bước 3: Túi hồ sơ đề nghị xét hết thời gian tập sự như sau:

a. Quyết định của Trường cử cán bộ hướng dẫn tập sự

b. Bản kế hoạch tập sự (có đầy đủ chữ ký phê duyệt của Trưởng Bộ môn, Trưởng Khoa/Phòng, CB hướng dẫn tập sự)

c. Báo cáo kết quả công việc đã làm, có ý kiến của CB hướng dẫn tập sự, Trưởng Khoa/Phòng và Biên bản họp đơn vị nhận xét kết quả công việc của người tập sự; định kỳ 3 tháng 1 lần.

d. Bản tự nhận xét công tác trong thời gian tập sự (theo mẫu TS-3A và TS-3B) và đơn đề nghị xét công nhận hết thời gian tập sự.

e. Bản nhận xét của người được phân công hướng dẫn tập sự. (theo mẫu TS-4)

f. Biên bản họp xét hết thời gian tập sự của đơn vị

g. Công văn của đơn vị gửi Nhà trường về việc đề nghị công nhận hết thời gian tập sự cho viên chức tập sự.

h. Các chứng chỉ yêu cầu: Ngoại ngữ trình độ B trở lên, Tin học, Quản lý hành chính ngạch chuyên viên,...

+ Nộp Hồ sơ đề nghị công nhận hết thời gian tập sự, liên hệ ông Nguyễn Thanh Hà, CVC Phòng Tổ chức – Hành chính (phòng A111).

Lưu ý: Khi nộp Hồ sơ đề nghị công nhận hết thời gian tập sự thì cần nộp kèm thêm:

- Đơn xin bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp

- Đơn xin ký tiếp hợp đồng làm việc.

3. Thủ tục và hồ sơ đề nghị ký tiếp hợp đồng làm việc

Gồm có:

1. Bản tự nhận xét quá trình công tác (khoảng thời gian vừa hoàn thành hợp đồng làm việc) (theo mẫu TC-1)

2. Đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng làm việc (theo mẫu TC-2)

+ Hồ sơ đề nghị ký tiếp hợp đồng làm việc hoàn thành trước 01 tuần hết hiệu lực hợp đồng làm việc  lần trước.

+ Nộp Hồ sơ đề nghị ký tiếp Hợp đồng làm việc, liên hệ bà Trần Diễm Thi, Phó Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính (Phòng A111).

 

II. THỦ TỤC NGHỈ CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Trước khi nghỉ chế độ thai sản theo quy định, cá nhân phải làm đơn xin nghỉ theo chế độ (nêu rõ lần sinh thứ mấy? Thời gian nghỉ thai sản?)

- Có thể trực tiếp hoặc nhờ Văn thư khoa nộp đơn tại Phòng TC-HC

- Phòng TC-HC sẽ làm Giấy nghỉ chế độ thai sản và báo cho Cơ quan BHXH.

+ Nộp Đơn xin nghỉ chế độ thai sản, liên hệ bà Trần Thị Thủy, CV Phòng Tổ chức – Hành chính (Phòng A111).

 

III. MỘT SỐ BIỂU MẪU

STT BIỂU MẪU TẢI VỀ
1 Mẫu TS-1 Tờ trình cử cán bộ hướng dẫn tập sự
2 Mẫu TS-2A Kế hoạch tập sự của CBGD
3 Mẫu TS-2B Kế hoạch tập sự của CB PVGD
4 Mẫu TS-3A Bản tự đánh giá của viên chức tập sự
5 Mẫu TS-3B Bản tự đánh giá kết quả tập sự định kỳ 3 tháng/1 lần
6 Mẫu TS-4 Nhận xét của Cán bộ hướng dẫn tập sự
7 Mẫu TC-1 Bản tự nhận xét quá trình công tác
8 Mẫu TC-2 Đơn đề nghị ký hợp đồng làm việc