CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

I. NĂM HỌC 2017 - 2018

1. Văn bản hướng dẫn và biểu mẫu

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Kế hoạch triển khai Công tác Thi đua - Khen thưởng năm học 2017 - 2018

II. NĂM HỌC 2016 - 2017

1. Văn bản hướng dẫn và biểu mẫu

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Kế hoạch triển khai Công tác Thi đua - Khen thưởng năm học 2016 - 2017
2 Hướng dẫn công tác TĐ-KT năm học 2016 - 2017
3 Bảng tổng hợp đăng ký thi đua
4 Bản đăng ký thi đua tập thể năm học 2016 - 2017
5 Bản đăng ký thi đua cá nhân năm học 2016 - 2017
6 Hướng dẫn xét, đề nghị khen thưởng quá trình cống hiến
7 Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2017
8 Các biểu mẫu thi đua khen thưởng

 

 

3. Hướng dẫn và biểu mẫu đánh giá viên chức theo Nghị định 56

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Hướng dẫn bổ sung
2 Tiêu chuẩn đánh giá theo Nghị định 56
3 Mẫu 01 - Bảng tổng hợp kết quả đánh giá
4 Mẫu 02 - Phiếu đánh giá và phân loại viên chức

 

 

III. NĂM HỌC 2014 - 2015

1. Văn bản

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Kế hoạch triển khai Công tác Thi đua - Khen thưởng năm học 2014 - 2015
2 Quyết định thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng năm học 2014 - 2015
3 Bảng tính điểm Công trình CNKH năm học 2014 - 2015
4 Quy định về tính điểm công trình nghiên cứu khoa học

 

2. Biểu mẫu dành cho Cá nhân

STT BIỂU MẪU TẢI VỀ
1 Đăng ký danh hiệu CSTD cấp cơ sở năm học 2015-2016
2 Mẫu BC Tổng kết năm học của Cá nhân
3 Mẫu BC Tặng Giấy khen cho Cá nhân
4 Mẫu BC Tặng danh hiệu CSTD cơ sở cho Cá nhân
5 Mẫu BC thành tích đề nghị tặng thưởng cho Cá nhân

 

3. Biểu mẫu dành choTập thể

STT BIỂU MẪU TẢI VỀ
1 Mẫu tờ trình danh sách của các Phòng/Khoa
2 Mẫu tờ trình của Trường gửi ĐHĐN
3 Mẫu đăng ký tập thể LĐXS
4 Mẫu Báo cáo Tổng kết và Chương trình Công tác trường
5 Mẫu Báo cáo Tổng kết và Chương trình Công tác Phòng/Khoa
6 Mẫu Báo cáo tặng Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN cho Tập thể
7 Mẫu Báo cáo tặng danh hiệu Tập thể LĐXS Trường
8 Mẫu Báo cáo tặng danh hiệu Tập thể LĐTT
9 Mẫu Báo cáo tặng danh hiệu Tập thể LĐXS
10 Mẫu Báo cáo tặng danh hiệu Tập thể LĐTT Trường
11 Mẫu Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng cho Tập thể