THÔNG BÁO
Thông báo về việc báo cáo kết quả học tập và nghiên cứu
08/12/2017

Thực hiện nội dung của Quyết định số 2211/QĐ-ĐHĐN ngày 30 tháng 05 năm 2016 của Đại học Đà Nẵng quy định về Quy chế đào tạo và bồi dưỡng trong nước và nước ngoài của cán bộ, viên chức; Để tăng cường quản lý, nắm bắt thông tin kịp thời tình hình học tập của viên chức, Trường Đại học Bách khoa thông báo đến các viên chức đang học tập, nghiên cứu sau đại học ở trong nước và nước ngoài thực hiện nghiêm túc báo cáo kết quả học tập định kỳ như sau:

1.      Đối tượng báo cáo: Tất cả các viên chức đang theo học các chương trình sau đại học (Tiến sỹ, Thạc sỹ); Thực tập, nghiên cứu sau tiến sĩ… trong nước và nước ngoài, có thời gian từ 12 tháng trở lên.

2.      Thời gian báo cáo: 06 tháng/ 1 lần.

3.      Hình thức báo cáo: Online tại địa chỉ http://tchc.dut.udn.vn

4.      Nội dung báo cáo:

-       Điền các thông tin theo mẫu;

-       Trong mục “Nhận xét của đơn vị đào tạo hoặc người hướng dẫn (bản scan)”: Đính kèm bản scan báo cáo kết quả học tập được viết bằng tiếng Anh, có xác nhận của Giáo sư hướng dẫn hoặc cơ sở đào tạo.

Mọi thông tin trao đổi, đề nghị liên hệ anh Nguyễn Năng Hùng Vân – Chuyên viên Phòng Tổ chức - Hành chính, qua email: nguyenvan@dut.udn.vn và để cấp tài khoản truy cập cá nhân.

Nhận được công văn này, các đơn vị triển khai, thông báo đến các viên chức của đơn vị mình được biết và thực hiện. Thời gian nộp báo cáo từ ngày thông báo đến hết ngày 31/12/2017.  

                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                               (đã ký và đóng dấu)

- Như trên;

- Lưu: VT, P.TCHC.

Tác Giả :
Nguồn :