CƠ CẤU TỔ CHỨC

 
     
Phó Trưởng phòng

alt

CN. Nguyễn Thị Hoa

  Phó Trưởng phòng

alt

CN. Trần Diễm Thi

 
CÁC TỔ TRỰC THUỘC

 

TỔ VĂN PHÒNG

 

TỔ Y TẾ - MÔI TRƯỜNG

 

TỔ BẢO VỆ

 

NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG

 

1. Nguyễn Thị Hoa:

-  Quản lý công tác hỗ trợ phục vụ hoạt động ở giảng đường, hội trường; Vệ sinh môi trường.

-  Triển khai, quản lý công tác thực hiện quản lý, lưu trữ hồ sơ theo tiêu chuẩn ISO

-  Theo dõi, tổng hợp Công tác đánh giá viên chức theo Nghị định 56

-  Theo dõi, tổng hợp việc Kê khai, công khai tài sản thu nhập hằng năm

-  Tổng hợp báo cáo định kỳ và đánh giá lĩnh vực công tác của nhà trường theo yêu cầu.

-  Tổng hợp nội dung đóng góp các văn bản dự thảo

-  Theo dõi hoạt động một số dịch vụ của nhà trường

-  Công tác hiếu, hỷ theo chế độ cho CBVC.

-  Phụ trách Tổ Y tế - Môi trường; Nhân viên của công ty vệ sinh Trang Dung

2. Trần Diễm Thi:

-  Trực tiếp làm việc với Cơ quan Bảo hiểm xã hội để giải quyết các vấn đề liên quan đến chế độ bảo hiểm của viên chức, người lao động

-  Báo tăng, giảm việc đóng Bảo hiểm xã hội (online)

-  Soạn thảo các văn bản về nhân sự (bổ nhiệm, miễn nhiệm, thành lập Hội đồng,...)

-  Tính phụ cấp quản lý, trách nhiệm hàng quý; Ký Thông báo nghỉ chế độ thai sản cho nữ CBVC

-  Công tác Thi đua-Khen thưởng; Tổng kết năm học

-  Theo dõi, đề xuất việc ký HĐLV cho viên chức, người lao động

-  Thư ký các hội đồng; chuẩn bị, hoàn tất hồ sơ tuyển dụng

-  Kiểm tra các văn bản về công tác chế độ, nhân sự (bổ nhiệm, lương, phụ cấp, HĐLV,...) trước khi trình ký

-  Đặt báo, tập san cho BGH, các đơn vị; BHLĐ hàng năm theo quy định

-  Tham gia xây dựng và hoàn thiện Đề án vị trí việc làm của nhà trường.