STTSố ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhChi tiết
1 177/QĐ-ĐHBK Quyết định ban hành nhiệm vụ, chức năng quyền hạn của các Phòng chức năng thuộc trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN 15/06/2015 Chi tiết
2 3302/ĐHĐN-PCTĐ Triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm học 2017 - 2018 29/09/2017 Chi tiết
3 426/QĐ-ĐHBK Quy chế về tổ chức và hoạt động trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN 09/11/2015 Chi tiết
4 245/QĐ-ĐHBK Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm viên chức lãnh đạo Phòng, Khoa, Bộ môn thuộc khoa; Trung tâm, Viện nghiên cứu thuộc trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN 03/11/2014 Chi tiết
5 142/ĐHBK-TCHC Công văn số 142/ĐHBK-TCHC, ngày 27/02/2018 v/v triển khai xét phụ cấp ưu đãi năm 2018 27/02/2018 Chi tiết
6 6980/HD-ĐHĐN Hướng dẫn đánh giá, phân loại và bổ sung lý lịch công chức, viên chức 28/12/2015 Chi tiết
7 805/QĐ-ĐHĐN Quản lý người nước ngoài học tập tại ĐHĐN, các CSGDTV và đơn vị trực thuộc 10/03/2017 Chi tiết
8 6950/QĐ-ĐHĐN Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của ĐHĐN, các CSGDĐHTV và các đơn vị trực thuộc 01/12/2014 Chi tiết
9 191/QĐ-ĐHĐN Qui định thực hiện kéo dài thời gian công tác và chế độ hưu trí 11/01/2016 Chi tiết
10 5118/QĐ-ĐHĐN Quyết định về quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ viên chức thuộc các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng 29/08/2014 Chi tiết
11 160/QĐ-ĐHĐN Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các CSGD
ĐHTV trực thuộc Đại học Đà Nẵng
07/01/2016 Chi tiết
12 2211/QĐ-ĐHĐN Quyết định Ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài của cán bộ, viên chức Đại học Đà Nẵng 30/05/2016 Chi tiết
13 1983/QĐ-ĐHĐN Quy định tuyển dụng, ký kết HĐLV, tập sự và bổ nhiệm CDNN 10/05/2016 Chi tiết
14 11/2014/TT-BNV Thông tư quy định chức danh, mã số ngạch, chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn 09/10/2014 Chi tiết
15 1298/BGDĐT-CTHSSV

Công văn số 1298/BGDĐT-CTHSSV về việc góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

31/03/2017 Chi tiết
16 47/2014/TT-BGDĐT Chế độ làm việc đối với giảng viên 31/12/2014 Chi tiết
17 05/2012/TT-BGDĐT Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 15/02/2012 Chi tiết
18 05/2016/TT-BGDĐT Thông tư quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên. 21/03/2016 Chi tiết
19 01/2014/TT-BGDĐT Thông tư về Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 24/01/2014 Chi tiết
20 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC Hướng dẫn thực hiện Quyết định 244/2005/QĐ-TTg ngày 6/10/2005 của TT Chính phủ về phụ cấp ưu đãi đối với Nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập 23/01/2006 Chi tiết
21 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số và chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập 28/11/2014 Chi tiết
22 70/2014/QĐ-TTg Điều lệ trường đại học 10/12/2014 Chi tiết
23 117/QĐ-TTg

Phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 202

25/01/2017 Chi tiết
24 56/2015/NĐ-CP Đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 09/06/2016 Chi tiết
25 27/2012/NĐ-CP Quy định về việc xử lý kỷ luật Viên chức có trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của Viên chức 06/04/2012 Chi tiết
26 05/2015/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động 12/01/2015 Chi tiết
27 91/2017/NĐ-CP Nghị định 91 về Thi đua khen thưởng 31/07/2017 Chi tiết
28 105/2014/NĐ-CP Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế 15/11/2014 Chi tiết
29 58/2010/QH12 Luật viên chức 15/11/2010 Chi tiết
30 10/2012/QH13 Luật lao động 18/06/2012 Chi tiết
12